Reklamační řád

Tento Reklamační řád (dále jen „reklamační řád“) upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného spotřebitelem prostřednictvím on-line obchodu meditaceliliana.online

IČ: 08717524

telefonní číslo: +420 704 108 194

kontaktní e-mail: 9Liliana@email.cz

  1. Za jaké vady zboží odpovídáme?

1.1. Jako prodávající odpovídáme za to, že vám bylo dodáno to zboží, které jste si objednali.

To znamená, že zboží při převzetí zejména:

– má vlastnosti, které mezi námi byly ujednány, které popisujeme, nebo které jste mohli

očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy;

– je v odpovídajícím množství a míře;

– vyhovuje požadavkům právních předpisů;

– se hodí k účelu, který uvádíme, nebo ke kterému se zakoupené zboží obvykle používá;

– odpovídá jakosti, která byla mezi námi sjednána, popřípadě jakosti, kterou pro daný typ zboží stanoví platné a účinné právní předpisy

Dále odpovídáme za to, že se tyto vady nevyskytnou v záruční době.

1.2. Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost zvukových záznamů na odlišných elektronických

zobrazovacích zařízeních. Pokud zboží neodpovídá vaší představě, máte právo odstoupit od

smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v souladu s článkem 5 Všeobecných obchodních

podmínek pro maloobchod.

  1. Jaká je záruční doba?

2.1. U nepoužitého spotřebního zboží činí záruční doba dvacet čtyři měsíců od převzetí zboží.

2.2. V případě, že vám bude zboží vyměněno či opraveno na nové zboží, resp. vyměněné

součástky a náhradní díly neběží nová záruční doba. Záruční doba se však v takovém

případě prodlužuje o dobu, po kterou jste nemohli kvůli vadě zboží užívat, tj. zejména o

dobu, po kterou je zboží v opravě.

  1. Jaká práva z vadného plnění máte?

3.1. Vaše práva z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, zejména § 2099 až 2117 a také 2165 až 2174.

3.2. V souladu s výše uvedenými ustanoveními vám náleží zejména následující práva:

  1. a) Doplnění toho, co chybí

Pokud vám dodáme zboží v menším množství, než které bylo ujednáno, nebo vám

dodáme nekompletní zboží, máte právo na doplnění toho, co chybí.

  1. b) Sleva z kupní ceny

Pokud při převzetí zboží existovala na zboží vada nebo se vada vyskytla v záruční době,

můžete požadovat vždy přiměřenou slevu z kupní ceny.

  1. c) Výměna zboží nebo vadné součásti zboží

Výměnu zboží nebo vadné součásti zboží můžete požadovat vždy, pokud to není

neúměrné k povaze vady (tj. zejména v případě, kdy není možná bezprostřední oprava

věci) a pokud se nejedná pouze o nepodstatné porušení smlouvy.

  1. d) Oprava věci

Pokud je možné zboží opravit, náleží vám právo na bezplatné odstranění vady. Pokud

se v průběhu reklamačního řízení ukáže, že nejsme schopni zboží opravit, budeme vás

neprodleně informovat a můžete zvolit jiný zde uvedený způsob vyřízení reklamace.

  1. e) Vrácení peněz (odstoupení od smlouvy)

Vrácení peněz můžete požadovat pouze za předpokladu, že:

– dodání vadné nebo nekompletní věci z naší strany zakládá podstatné porušení

smlouvy; nebo

– nejsme schopni odstranit vadu, pro kterou nemůžete zboží řádně používat, nebo

nejsme schopni zboží s touto vadou vyměnit (např. zboží se již nevyrábí); nebo

– zboží nemůžete řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě (výskyt téže

vady po jejích alespoň dvou předcházejících opravách); nebo

– se na zboží vyskytne větší počet vad (současný výskyt alespoň tří odstranitelných

vad, z nichž každá brání řádnému užívání zboží); nebo

– nedodržíme lhůtu pro vyřízení reklamace/nezjednáme nápravu do 30 dnů od

uplatnění reklamace.

  1. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

4.1. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud:

– jste o vadě před převzetím věci věděli;

– jste vadu sami způsobili; nebo

– uplynula záruční doba.

4.2. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:

– opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním (za opotřebení způsobené

užíváním se považuje i snížení kapacity baterií a akumulátorů);

– věci prodávané za nižší cenu – pouze ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena

sjednána; nebo

– vyplývá-li to z povahy věci (zejména zboží, které ze své povahy nemůže vydržet po

celou dobu trvání záruční doby).

  1. Jak postupovat při reklamaci?

5.1. Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady.

5.2. Reklamace přijímáme na emailové adrese: 9Liliana@email.cz

5.3. Doporučený postup při reklamaci:

– je vhodné nás informovat o tom, jaké právo z vadného plnění jste si zvolili,

tedy zda máte v souladu s tímto reklamačním řádem zájem o doplnění toho, co chybí,

slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo jeho vadné součásti, opravu věci, vrácení peněz,

popřípadě další práva v souladu s tímto reklamačním řádem a občanským zákoníkem;

reklamované zboží nám doručte spolu s uplatněním reklamace nebo následně (jinak

než na dobírku, kterou nepřebíráme) na adresu sídla nebo provozovny (příp. na adresu

osoby určené k opravě), přičemž při zasílání doporučujeme zabalit zboží do vhodného

obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení;

– pro usnadnění postupu je vhodné ke zboží přiložit doklad o zakoupení zboží či

daňový doklad – fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi

zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.

Nesplnění některého z výše uvedených kroků nebo nepředložení kteréhokoliv z výše

uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.

5.4. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno

právo z odpovědnosti za vady prodané věci.

5.5. O doručené reklamaci rozhodujeme ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do

této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k

odbornému posouzení vady. Reklamace včetně případného odstranění vady bude vyřízena

bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se

nedohodneme na delší lhůtě.

5.6. Pokud zvolíte právo, které vám nemůže být z objektivních důvodů přiznáno (zejména u

neodstranitelných vad nebo v případě výměny zboží, která není možná), budeme vás

neprodleně kontaktovat. V takovém případě můžete zvolit jiné právo v souladu s tímto

reklamačním řádem.

5.7. Při reklamaci vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem

reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete.

5.8. V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů

při uplatnění reklamace zboží. Vezměte na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů

musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

 

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 27. 11. 2019.